Drobečková navigace

O nás > Zveřejňování informací

Povinně zveřejňované informace

Zveřejňování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

 STRUKTURA INFORMACÍ:

1. Oficiální název  

Domov pro seniory Chlumec, příspěvková organizace

 

2. Důvod a způsob založení

 Organizace byla zřízena Statutárním městem Ústí nad Labem

s účinností od 1. 1. 1995 na základě zřizovací listiny.

IČ zřizovatele: 00081531

Zřizovací listina

 

3. Organizační struktura

Organizační schéma DS Chlumec, p. o.    

 

4. Kontaktní spojení

 Adresa: Pod Horkou 85, 403 39 Chlumec

 Úřední hodiny: Pondělí až pátek: 9:00 - 14:00 (11:00 11:30 přestávka na oběd)

Mimo tyto hodiny pouze po předchozí telefonické domluvě.

Kontaktní spojení

 

5. Bankovní spojení

 Číslo účtu: 3783510237 / 0100 (Komerční Banka)

 

6. IČ organizace:

 IČ: 44 555 296

 

7. DIČ organizace

 Nejsme plátci DPH

 

8. Dokumenty

Důležité dokumenty organizace

Domovní řád

 

 

 

9. Žádost o informace

Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/199 Sb. je možno podat přímo na adrese   sídla organizace.

Informace poskytované na základě žádosti - informacemi na požádání se rozumí veškeré ostatní informace, které má organizace k dispozici, přičemž tyto nenáleží do základních informací a jejich poskytnutí není dle zákona omezeno.

Žádost o poskytnutí informace

 

 

10. Žádosti podané písemně

Písemně: na adrese - Kontaktní spojení

Elektronicky: na e-mailové adrese - Kontaktní spojení

Žádosti a další podání: Informace pro zájemce

Písemně podané žádosti podléhají formalizovanému postupu a to i v případě, kdy žadateli nebyla ústní žádost uspokojivě vyřízena a on znovu písemně požádá o tutéž informaci.

Ode dne podání žádosti běží lhůty pro vyřízení žádosti, které stanovuje zákon.

 

11. Lhůty pro vyřízení žádosti

 I. brání-li nedostatek údajů o žadateli (Fyzická osoba uvede v žádosti jméno, příjmení, datum narození adresu místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště; Právnická osoba uvede název, identifikační číslo osoby, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa), vyzve poskytovatel žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil; nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení, žádost poskytovatel odloží

 II. v případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve poskytovatel žadatele ve lhůtě do sedmi dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil, neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, poskytovatel rozhodne o odmítnutí žádosti

 III. v případě, že požadované informace se nevztahují k působnosti poskytovatele, žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli

 IV. nerozhodne-li poskytovatel o odmítnutí žádosti, poskytne informaci v souladu se žádostí ve lhůtě nejpozději do 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo dne jejího doplnění; je-li zapotřebí licence, předloží v této lhůtě žadateli konečnou licenční nabídku

Lhůtu pro poskytnutí informace podle může povinný subjekt prodloužit ze závažných důvodů, nejvýše však o deset dní. Závažnými důvody jsou:

 I. vyhledání a sběr požadovaných informací v jiných úřadovnách, které jsou oddělené od úřadovny vyřizující žádost

 II. vyhledávání a sběr objemného množství oddělených a odlišných informací požadovaných v jedné žádosti

 III. konzultace s jiným povinným subjektem, který má závažný zájem na rozhodnutí o žádosti, nebo mezi dvěma nebo více složkami povinného subjektu, které mají závažný zájem na předmětu žádosti

Žadatel musí být o prodloužení lhůty i o jeho důvodech vždy prokazatelně informován, a to včas před uplynutím lhůty pro poskytnutí informace.

 

12. Odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti

Odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti se řídí ustanovením § 16 zákona č. 106/1999 Sb.

Odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti

 

13. Nejdůležitější používané předpisy

 108/2006 Sb., 206/2009 Sb., 505/2006 Sb. (o sociálních službách)

 106/1999 Sb. (o svobodném přístupu k informacím)

 89/2012 Sb. (občanský zákoník)

 262/2008 Sb. (zákoník práce)

 101/2000 Sb. (o ochraně osobních údajů)

 563/1991 Sb. (o účetnictví)

 320/2001 Sb. (o finanční kontrole)

 137/2006 Sb. (o veřejných zakázkách)

 

14. Výroční zpráva podle zákona podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2015

1_Informace vyžádaná a poskytnutá v roce 2015

2_Informace vyžádaná a poskytnutá v roce 2015

Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2016

 Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2017

Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2018

 

15. Sazebník úhrad za poskytování informací podle zákona č. 106/199 Sb.

Sazebník úhrad za poskytnutí informací

                                                        

 

 

Ostatní

Ceník sazeb za pobyt platný od 1. 9. 2019

Certifikat

Socialni agentura

Kupní smlouva lůžka, matrace, jídelní desky ze dne 12. 11. 2015

23. 1. Zdeněk

Zítra: Milena

Budova DS Chlumec

Budova - pohled z ulice

 

Návštěvnost stránek

125455