Drobečková navigace

Úvod > O nás > Poslání, cíle organizace a veřejný závazek

Veřejný závazek

příspěvkové organizace:  DOMOV PRO SENIORY CHLUMEC,   příspěvková organizace

Sídlo organizace:              POD HORKOU 85, 403 39 CHLUMEC

IČO:                                  44 555 296

Číslo účtu:                         3783510237/0100

Kapacita :                          65 osob

Datum účinnosti dne:        1. června 2012

Poslání Domova pro seniory Chlumec, p. o.

Posláním Domova pro seniory Chlumec, příspěvkové organizace (dále jen DS Chlumec) je poskytovat pobytové sociální služby včetně zdravotní a ošetřovatelské péče seniorům nad 60 let věku, kteří z důvodu ztráty soběstačnosti nejsou schopni si sami, ani prostřednictvím členů své rodiny, zajistit základní životní potřeby. Všechny služby poskytovat tak, aby uživatelé služeb DS Chlumec žili plnohodnotným a důstojným životem, který se bude přibližovat běžnému způsobu života jejich vrstevníků, a poskytovat službu a péči podle jejich individuálních potřeb.

Vize Domova pro seniory Chlumec, p. o.

Klientům nabízet komplex kvalitních, na sebe navazujících služeb, přizpůsobené jejich požadavkům a potřebám s důrazem na podporu maximální míry samostatnosti a nezávislosti, pokud možno jako v životě jejich vrstevníků v běžné společnosti. Umožnit klientům profesionálně koncipovanou službou udržet a rozvíjet jejich fyzické a psychické schopnosti.

 

Prohlášení vedení Domova pro seniory Chlumec k implementaci standardů kvality v sociálních službách

Domov pro seniory Chlumec, příspěvková organizace se plně hlásí k myšlence standardizace kvality sociálních služeb. Veškeré služby poskytované klientům DS Chlumec jsou v souladu s platnými Standardy kvality sociálních služeb a jsou poskytovány v souladu s pravidly zde obsaženými.

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Domova pro seniory Chlumec, příspěvkové organizace:

V současné době je poskytovatel DS Chlumec příspěvkovou organizací, která je zřízena Statutárním městem Ústí n. L., a to Zřizovací listinou, která vymezuje hlavní účel a předmět činnosti DS Chlumec, vymezuje majetek a majetková práva a v obecné rovině také poskytované sociální služby. DS Chlumec vystupuje jako právní subjekt, v čele se statutárním zástupcem, ředitelem. Klienty DS Chlumec jsou lidé s různorodým životním zatížením. Služby jsou poskytovány celoročně, 24 hodin denně.

Cíle DS Chlumec:

 •  poskytovat služby na základě žádosti a potřeb uživatelů a jejich individuálních potřeb;
 • realizovat týmovou spolupráci zaměstnanců Domova, prosadit vytvoření rovnocenného, partnerského vztahu mezi zaměstnanci a uživateli sociálních služeb, neustále zdokonalovat systém řízení organizace;
 • zajistit podmínky pro odpovídající, důstojný a efektivní provoz zařízení s ohledem na potřeby uživatelů.

Cíle poskytované péče:

 • vytvořit podmínky pro plnohodnotný život srovnatelný se způsobem života vrstevníků v běžném sociálním prostředí prostřednictvím léčebně preventivní péče, včetně rehabilitace, poradenství a dalších služeb;
 • snížit rizika sociálního vyloučení;
 • podporovat vztahy uživatelů s vlastní rodinou a dalšími blízkými osobami;
 • podporovat navazování přátelských mezilidských vztahů;
 • podporovat právo uživatelů podílet se na plánování a průběhu služby, která je poskytována, vyjadřovat své pocity, potřeby, přání, touhy a stížnosti a také právo službu odmítnout;
 • vytvořit podmínky pro aktivní prožívání volného času formou účasti uživatelů na rekreačních a sportovních akcích a zapojováním se do zájmových kroužků.

Princip poskytování služeb:

 • středem zájmu je vždy uživatel, jeho potřeby a zájmy;
 • partnerství;
 • podporování přirozených vztahů, spolupráce s rodinami a přáteli uživatelů;
 • ohleduplný, laskavý a vstřícný postoj k uživatelům služby;
 • poskytování služby v souladu s vnitřními předpisy a pravidly organizace;
 • dodržování Standardů kvality péče (SQSS);
 • nezávislost a autonomie pro uživatele služeb;
 • začlenění a integrace – nikoliv sociální vyloučení, využívání běžných služeb veřejnosti, podpora vztahů s rodinou;
 • respektování potřeb – služba je poskytována podle individuálních potřeb uživatelů;
 • rovnost bez diskriminace;
 • odbornost zaměstnanců a prohlubování jejich znalostí při soustavném vzdělávání;
 • týmová spolupráce.

 

Cílová skupina uživatelů služeb DS Chlumec a úroveň dovedností nutných pro zahájení poskytování služeb

Cílovou skupinou jsou senioři nad 60 let věku, kteří z důvodu ztráty soběstačnosti nejsou schopni si sami, ani prostřednictvím své rodiny, zajistit základní životní potřeby.

 

Poskytovat sociální služby v DS Chlumec nelze osobám:

 • které nespadají do cílové skupiny uživatelů;
 • jejichž zdravotní stav vyžaduje akutní péči ve zdravotnickém zařízení;
 • jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí vysoce náročné ošetřovatelské péče a každodenní dohled lékaře;
 • které trpí akutním infekčním nebo parazitárním onemocněním;
 • jejichž chování by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití (poruchy chování, které ohrožují klienta nebo jeho okolí na zdraví, a které se nedaří žádným způsobem kompenzovat).

 

Platnost: 1. 6. 2012

Účinnost: 1. 6. 2012

Ruší Směrnici č. 5/2011 ze dne 1. 4. 2011.

Schváleno na schůzi zaměstnanců i klientů.

Ing. Dušan Jahoda

ředitel DS Chlumec