Drobečková navigace

Úvod > O nás > Zveřejňování informací

Povinně zveřejňované informace

Zveřejňování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

STRUKTURA INFORMACÍ:

1. Oficiální název  

Domov pro seniory Chlumec, příspěvková organizace

2. Důvod a způsob založení

Organizace byla zřízena Statutárním městem Ústí nad Labem

s účinností od 1. 1. 1995 na základě zřizovací listiny.

IČ zřizovatele: 00081531

Zřizovací listina

3. Organizační struktura

Organizační schéma DS Chlumec, p. o.      

4. Kontaktní spojení

Adresa: Pod Horkou 85, 403 39 Chlumec

Úřední hodiny: Pondělí až pátek: 9:00 - 14:00 (11:00 11:30 přestávka na oběd)

Mimo tyto hodiny pouze po předchozí telefonické domluvě.

Kontaktní spojení

5. Bankovní spojení

Číslo účtu: 3783510237 / 0100 (Komerční Banka)

6. IČ organizace:

IČ: 44 555 296

7. DIČ organizace

Nejsme plátci DPH

8. Dokumenty

Důležité dokumenty organizace

Domovní řád

9. Žádost o informace

Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/199 Sb. je možno podat přímo na adrese   sídla organizace.

Informace poskytované na základě žádosti - informacemi na požádání se rozumí veškeré ostatní informace, které má organizace k dispozici, přičemž tyto nenáleží do základních informací a jejich poskytnutí není dle zákona omezeno.

Žádost o poskytnutí informace

10. Žádosti podané písemně

Písemně: na adrese - Kontaktní spojení

Elektronicky: na e-mailové adrese - Kontaktní spojení

Žádosti a další podání: Informace pro zájemce

Písemně podané žádosti podléhají formalizovanému postupu a to i v případě, kdy žadateli nebyla ústní žádost uspokojivě vyřízena a on znovu písemně požádá o tutéž informaci.

Ode dne podání žádosti běží lhůty pro vyřízení žádosti, které stanovuje zákon. 

11. Lhůty pro vyřízení žádosti

 I. brání-li nedostatek údajů o žadateli (Fyzická osoba uvede v žádosti jméno, příjmení, datum narození adresu místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště; Právnická osoba uvede název, identifikační číslo osoby, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa), vyzve poskytovatel žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil; nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení, žádost poskytovatel odloží

 II. v případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve poskytovatel žadatele ve lhůtě do sedmi dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil, neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, poskytovatel rozhodne o odmítnutí žádosti

 III. v případě, že požadované informace se nevztahují k působnosti poskytovatele, žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli

 IV. nerozhodne-li poskytovatel o odmítnutí žádosti, poskytne informaci v souladu se žádostí ve lhůtě nejpozději do 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo dne jejího doplnění; je-li zapotřebí licence, předloží v této lhůtě žadateli konečnou licenční nabídku

Lhůtu pro poskytnutí informace podle může povinný subjekt prodloužit ze závažných důvodů, nejvýše však o deset dní. Závažnými důvody jsou:

 I. vyhledání a sběr požadovaných informací v jiných úřadovnách, které jsou oddělené od úřadovny vyřizující žádost

 II. vyhledávání a sběr objemného množství oddělených a odlišných informací požadovaných v jedné žádosti

 III. konzultace s jiným povinným subjektem, který má závažný zájem na rozhodnutí o žádosti, nebo mezi dvěma nebo více složkami povinného subjektu, které mají závažný zájem na předmětu žádosti

Žadatel musí být o prodloužení lhůty i o jeho důvodech vždy prokazatelně informován, a to včas před uplynutím lhůty pro poskytnutí informace.

12. Odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti

Odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti se řídí ustanovením § 16 zákona č. 106/1999 Sb.

Odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti

13. Nejdůležitější používané předpisy

108/2006 Sb., 206/2009 Sb., 505/2006 Sb. (o sociálních službách)

106/1999 Sb. (o svobodném přístupu k informacím)

89/2012 Sb. (občanský zákoník)

262/2008 Sb. (zákoník práce)

101/2000 Sb. (o ochraně osobních údajů)

563/1991 Sb. (o účetnictví)

320/2001 Sb. (o finanční kontrole)

137/2006 Sb. (o veřejných zakázkách) 

14. Výroční zpráva podle zákona podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2015

1_Informace vyžádaná a poskytnutá v roce 2015

2_Informace vyžádaná a poskytnutá v roce 2015

Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2016

 Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2017

Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2018

Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2019

Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2020

Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2021

Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2022

15. Sazebník úhrad za poskytování informací podle zákona č. 106/199 Sb.

Sazebník úhrad za poskytnutí informací                                                     

Ostatní